ஊட்டி செய்திகள்

ஊட்டி மட்டுமல்ல, நீலகிரி செய்திகள்… நடப்பு நிகழ்வுகள், கட்டுரைகள், தகவல்கள் அடங்கியது.
ஆன்மீகம், ஜோதிடம், மருத்துவம், சொல்றாங்க பகுதியும் இணைக்க தயாராகிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s